خرید


ALBERK QA TECHNIC International Technical Inspection Certification Survey GmbH

مراحل پرداخت هزینه:

بخش آموزش:

اقدام به ثبت نام در سایت نمایید.

کارگاه آموزشی مورد نظر را انتخاب نمایید.

گزینه پرداخت آنلاین را انتخاب نمایید.

اطلاعات (پیش فاکتور) مشاهده شده را بررسی نموده و در صورت تایید، گزینه تایید اطلاعات را انتخاب نمایید.

به سرور بانک ملت جهت پرداخت متصل گردیده و اطلاعات لازم را جهت پرداخت هزینه کارگاه آموزشی وارد می نمایید.

اطلاعات لازم به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد گردید.

بخش صدور گواهینامه سیستم یا محصول:

به بخش پرداخت های باز مراجعه نموده

اطلاعات پذیرنده از جمله نام پرداخت کننده (نام شرکت)، شماره تماس و مبلغ را وارد نموده، گزینه پرداخت آنلاین را انتخاب نمایید.

اطلاعات (پیش فاکتور) مشاهده شده را بررسی نموده و در صورت تایید، گزینه تایید اطلاعات را انتخاب نمایید.

به سرور بانک ملت جهت پرداخت متصل گردیده و اطلاعات لازم را جهت پرداخت هزینه وارد می نمایید.

اطلاعات لازم برای شما ارسال خواهد گردید.

بخش خرید کتاب:

لیست کتاب های منتشر شده را انتخاب نمایید.

کتاب مورد نظر را انتخاب نمایید.

اطلاعات خود را وارد نمایید.

گزینه ثبت اطلاعات را انتخاب نمایید.

اطلاعات (پیش فاکتور) مشاهده شده را بررسی نموده و در صورت تایید، گزینه تایید اطلاعات را انتخاب نمایید.

به سرور بانک ملت جهت پرداخت متصل گردیده و اطلاعات لازم را جهت پرداخت هزینه کارگاه آموزشی وارد می نمایید.

اطلاعات لازم به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد گردید.