قوانین IAF با تغییرات ISO 14001:2015


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

سازمان جهانی نهادهای اعتباردهی (IAF) نحوه تغییرات سیستم مدیریت زیست محیطی را از نسخه 2004 به 2015 اعلام نمود. جهت دریافت فایل لینک ذیل را انتخاب نمایید.

/fileman/Uploads/files/IAFID10Transition_ISO14001public.pdf