قوانین گواهینامه


ALBERK QA TECHNIC, International Technical Inspection Certification Survey GmbH

دستورالعمل استفاده لوگو  و نشان  تجاری

1.هدف

هدف از این راهنما (دستورالعمل)، چگونگی استفاده از لوگوی سیستم مدیریتی توسط شرکت هایی است که در چارچوب فعالیت های اجرایی سیستم صدور گواهینامه توسط QA TECHNIC،گواهینامه دریافت کرده اند.

2- دامنه

این راهنما اشاره به کاربرد ابعاد مناسب لوگوی مستندات سیستم دارد.

3- مسئولان

تمامی شرکت هایی که گواهینامه سیستم های مدیریت را از QA TECHNIC  دریافت کرده اند.

4-کاربرد در فعالیت های صدور گواهینامه سیستم

4-1- لوگوی مربوط به گواهینامه سیستم از طریق ایمیل به همراه اسکن گواهینامه، برای مشتریان ارسال می گردد.

  • پس از امضای توافقنامه گواهینامه، تمامی شرکت هایی که توسط مرکز تأیید صلاحیتQA TECHNIC تایید شده اند، ملزم به پیروی از این راهنما در طول زمان ادامه گواهینامه می باشند.
  • علاوه بر آن اگر شرکت تایید شده، گواهینامه های دیگری خارج از گواهینامه سیستم داشته، می بایستی از کاربرد لوگو بر روی آن گواهینامه ها که منجر به سوء تفاهم می گردد، خودداری کند.

4-2- لوگوی سیستم نمی تواند در اینترنت، مستندات، بروشور، رسانه های ارتباطی از قبیل تبلیغات بجز در فعالیت های مربوط به دامنه گواهینامه که متعلق به سیستم مدیریت سازمان می باشد، مورد استفاده قرار گیرد.

4-3- سازمان لوگوی گواهینامه سیستم را تنها در فعالیت های دامنه گواهینامه و رسانه های ارتباطی مانند اسناد اینترنتی، بروشور و تبلیغات می تواند استفاده کند.

4-4- در صورت تعلیق یا لغو گواهینامه ،استفاده از لوگو و تمامی تبلیغاتی که مربوط به گواهینامه می شود، متوقف می گردد. در صورت کاهش دامنه تمامی شرایط استفاده از لوگو و امور تجاری مربوط به گواهینامه بایستی  بطور کامل طبق کاهش دامنه اصلاح گردد.

4-5- سازمانی که به اظهارات این راهنما عمل نکند، تعلیق و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

4-6- لوگوی گواهینامه سیستم QA TECHNIC

  • برای محصول مورد استفاده قرار نمی گیرد. (محصول می تواند شامل هر محصول، بسته یا ظرفی که بطور مستقیم قابل لمس باشد، گردد.)
  • لوگو نمی تواند به عنوان نشانی از تایید QA TECHNIC برای یک محصول (شامل خدمات یا فرآیند) باشد.
  • با هدف حمل و نقل کالا، لوگو را می توان در قسمت بیرونی بسته بندی ها استفاده کرد،که بیانگر این باشد که گواهینامه به محصول داده نشده است ،بلکه به سیستم مدیریت مربوطه داده شده است.(اما نمیتواند در بسته بندی خود محصول که توسط مصرف کننده دیده می شود استفاده کرد.)

هر بیانیه ای با عنوان اینکه گواهینامه به سیستم مدیریت داده شده است میتواند بدین معنی تلقی گردد که " این محصول در کارخانه ای که دارای سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ISO9001 و ISO22000 می باشد، تولید گردیده است".

  • گواهینامه را می توان با اعلام اینکه مربوط به سیستم مدیریت می باشد، یا نه، با هدف نشر تبلیغاتی یا معرفی بروشور مورد استفاده قرار داد.
  • سازمان اجازه ندارد در تست های آزمایشگاهی، کالیبراسیون و گزارش های بازرسی بکار ببرد.
  • سازمان باید هنگام استفاده از گواهینامه در جهت حفظ ارزش و اعتبار(خوشنامی و ...) شرکت QA TECHNIC تلاش کند.

4-7- اگر ابعاد سازمان ها کاهش یا افزایش یابد، لوگوی گواهینامه که از طریق ایمیل ارسال می شود تنها می تواند در شکل و ابعاد از پیش تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.اگر لازم باشد تغییرات مربوط به نوع، اندازه، ابعاد یا نسبت کاهش ویا افزایش در لوگوی گواهینامه سیستم، توسط هیئت مدیره به افراد مرتبط اعلام می گردد.

4-8- آرم اعتباری DAKKS   میتواند در موارد تبلیغاتی، اسناد، سربرگ و... متعلق به QA TECHNIC مورد استفاده قرار گیرد اما مجاز به استفاده در کارت ویزیت (بیزنس کارت) برای  کارکنان نمی باشید.

4-9-آرم اعتباری  DAKKS بایستی با لوگوی  QA TECHNIC  مورد استفاده قرار گیرد.

4-10- اگر مشتری تایید شده توسط QA TECHNIC بخواهد از آرم اعتباری DAKKS استفاده کند بایستی موارد زیرا رعایت کند:

لوگوDAKKS  قطعا بایستی با لوگوی QA TECHNIC  بهمراه ارائه فرم از QA TECHNIC مورد استفاده قرار گیرد.

آرم  DAKKS نباید به تنهایی بروی وسایل نقلیه، ساختمان، پرچم و ...مورد استفاده قرار گیرد.

آرم  DAKKSرا نباید بروی محصول یا بسته بندی مواد، بدین معنی که محصولات تست و تایید شده اند مورد استفاده قرار داد.

چنانچه گواهینامه مشتری تعلیق گردد، حق استفاده از لوگو را از دست می دهد. در چنین مواردی لوگوها نباید در مستندات ، رسانه و... مورد استفاده قرار گیرد و بلافاصله پس از تعلیق باید کنار گذاشته شود.

4-11- در صورت بازنگری (ویرایش) لوگوهای مربوط به گواهینامه سیستم، گروه های مربوطه از طریق ایمیل اطلاع رسانی می کنند.

چنانچه مشخص گردد لوگوهای گواهینامه که توسط ALBERK QA TECHNIC  صادر شده اند، گمراه کننده (غیرصادقانه) برای مشتریان بوده، موضوع به دادگاه آلمان ارجاع داده می شود.

4-12- لوگوی ALBERK QA TECHNIC  و  DAKKS باید باهم استفاده شود مانند شکل زیر.DAKKS هرگز نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.

               

4-13- درباره کاربرد لوگوی IAF :

لوگوی IAF  که در بالا نشان داده شده است ، در گواهینامه هایی که در نتیجه ممیزی تایید شده اند ( در کشور شما) همراه با لوگوی موسسات صدور گواهینامه (CB) بر طبق الزامات IAF ML 2:2011 مورد استفاده قرار می گیرد.حق استفاده لوگوی IAF MLA  در نتیجه توافق امضا شده، به ALBERK QA TECHNIC داده شده است.مشتریانی که توسط ALBERK QA TECHNIC  تایید شده اند هرگز مجاز به استفاده لوگوی IAF بروی مستندات، سوابق و محصول نخواهند بود.کسانی که بطور غیر قانونی از لوگوی  IAF MLA   استفاده کنند، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

5- اسناد مربوطه

  • روش اجرایی ممیزی و صدور گواهینامه(PR09)
  • استاندارد EN ISO 17021:2011