برای انجام پرداخت باز، لطفا موارد زیر را با دقت تکمیل نمایید