نام دورهدوره پیش نیازمدت دورهظرفیت پذیرشهزینهعملیات
سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)ندارد40201,100,000 تومان ثبت نام
استاندارد صادرات به اروپا (CE MARKING) ندارد2420250,000 تومان ثبت نام
سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) ندارد1620250,000 تومان ثبت نام
کمربند مشکی مدیریت سیستم (MSBB)ندارد500 105,400,000 تومان ثبت نام